پیوندها

متون عمومي
تاریخچه

اداره کل اموراقتصادی ودارایی مازندران به عنوان عالی ترین واحد استانی وزارت اموراقتصادی ودارایی دراستان مسئولیت تحقق اهداف وزارت متبوع رادرسطح استان عهده دارمی باشد.عملکرد این اداره کل برحسب نوع فعالیت در سه بخش وصول درآمدهای مالیاتی ،اتخاذ سیاستهای اقتصادی وعملکرد مربوط به خزانه دولت دراستان تقسیم بندی می شود
تاسال 1372سازمان اموراقتصادی ودارایی استان تحت عنوان اداره کل اموراقتصادی ودارایی فعالیت می نمود که علاوه بر امور مربوط به خزانه داری ،ازوظایف مهم آن وصول مالیات نیز بوده است ازاین سال به بعد با تشکیل سازمان امورمالیاتی کشور،وظیفه وصول مالیات از آن انتزاع وبه اداره کل امورمالیاتی واگذار گردید.
درسال
1383معاونت اقتصادی با یک معاون وسه کارشناس مشغول به فعالیت گردیده است ودرحال حاضرنیز این معاونت با سه گروه مطالعه وتحلیل سیاستهای پولی ومالی،مطالعه وتحلیل بخشهای اقتصادی و گروه سرمایه گذاری خارجی علاوه بروظایف سازمانی،دبیرخانه ستاد تشویق وحمایت ازسرمایه گذاری،مرکز خدمات سرمایه گذاری،دبیرخانه ستاد توزیع سهام راعهده دارمیباشد

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^