پیوندها

طرح نامه
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

"باسمه‌تعالي"

 

 

 

هسته پژوهشي

اداره كل امور اقتصادي و دارايي مازندران

 

( پرسشنامه درخواست اعتبار طرح تحقيقاتي )

 

عنوان طرح:

 

1. 1. به فارسي:

 

1. 2. به يكي از زبانهاي خارجي (ترجيحاً به انگليسي)

 

بخش اول) مشخصات مجري و همكاري

 

1. نام و نام خانوادگي مجري طرح يا مدير دفتر/ اداره كل:

 

2. سوابق شغلي مجري طرح:

 

رديف

عنوان شغل

محل اشتغال

زمان اشتغال

تاريخ

مدت

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

3. سوابق تحصيلات دانشگاهي مجري طرح:

 

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

كشور

سال اخذ مدرك تحصيلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. سابقه فعاليتهاي تحقيقاتي مجري طرح در 5 سال گذشته: (پژوهشهاي انجام شده بصورت مدون يا چاپ شده).

عنوان

سفارش‌دهنده تحقيق

مسئوليت فرد در تحقيق

4-1)

4-2)

4-3)

4-4)

4-5)

 

 

 

5. تأليفات:

عنوان

محل انتشار

سال انتشار

5-1)

5-2)

5-3)

5-4)

5-5)

 

 

 


6. آدرس مجري طرح:

 

 

 

 

 

7. مشخصات همكاران مجري طرح:

 

رديف

نام و نام خانوادگي

شغل

آخرين مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

سال اخذ مدرك

سابقه اشتغال

به تحقيق

نوع همكاري (مطابق مراحل اجرايي مندرج در بخش سوم جدول 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بخش دوم) مشخصات طرح تحقيق

1. مقدمه:

 

 

 

 

 

 

 

 

2. بيان مسئله: (مسئله تحقيق، با توجه به يافته‌هاي حاصل از تحقيقات انجام شده مرتبط با مسئله مورد بررسي، تنظيم شود.)

 

 

 

 

 

 

 

3. اهميت و ضرورت مسئله:

 

4

 

 

 

4. اهداف تحقيق:

 

 

 

 

 

 

5. عناوين تحقيقات انجم شده پيرامون مسئله مورد نظر، در داخل و خارج از كشور:

 

 

 

 

6 . سؤالها يا فرضيه‌هاي پژوهش (همراه با ذكر پشتوانه نظري پژوهشي براي فرضيه‌هاي تحقيق):

 

 

 

 

 

 

7. معرفي و تعريف عملياتي متغيرها:

 

 

 

 

 

 

8. داده‌هاي مورد نياز:

 

 

 

 

 

 

 

9. ابزارهاي اندازه‌گيري (ابزارها بايد متناسب با فرضيه‌ها يا سوالها بوده و اطلاعات لازم در مورد متغيرها را جمع‌آوري كند).

«ذكر مشخصات ابزارها از نظر ساخت، ؟؟ و روايي بصورت خلاصه ضروري است».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. جامعه و نمونه آماري و روشهاي نمونه‌گيري (در اين بخش، بايد حجم نمونه و روشهاي نمونه‌گيري بيان گردد):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. روش تحقيق (روش تحقيق مناسب با سؤالها و فرضيه‌هاي تحقيق بوده و براي اين منظور، بيان چگونگي اجراي تحقيق ضرورت دارد.)

 

 

 

 

 

12. شيوه‌هاي تحليل اطلاعات (روشهاي آماري با سوالها و فرضيه‌هاي تحقيق و اطلاعات جمع‌آوري شده، هماهنگ باشد.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. منابع و مآخذ:

 


بخش سوم) برآورد هزينه‌هاي اجراي طرح

 

 

1. مراحل اجراي پژوهشي و هزينه كاركنان مورد نياز

مراحل دقيق اجرا

زمان اجرا

نيروي انساني مورد نياز (به نفر ماه)*

حق‌الزحمه ساعتي (به تومان)

جمع هزينه‌ها (به تومان)

جمع كل هزينه

 هر مرحله

تاريخ شروع

تاريخ پايان

كمتر از كارشناسي

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

كمتر از كارشناسي

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

كمتر از كارشناسي

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*. ماه = 176 ساعت

 

 

 

 

2. هزينه مواد و وسايل مورد نياز:

 

لوازم و مواد مصرفي مورد نياز طرح

تعداد/مقدار

قيمت واحد (به تومان)

قيمت كل (به تومان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه‌هاي وسايل و مواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. هزينه مسافرت:

 

مبدأ

مقصد

تعداد دفعات مسافرت در مدت اجراي طرح

نوع وسيله مورد نياز

تعداد افراد

هزينه (به تومان)

رفت و آمد

بيتوته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه‌هاي مسافرت

 


4. هزينه‌هاي ديگر: (شامل هزينه‌هايي كه در سه جدول قبلي قابل ذكر نبوده است)

 

اقلام هزينه

قيمت (به تومان)

1. .....................................................................................................

2. .....................................................................................................

3. .....................................................................................................

 

 

 

جمع هزينه‌هاي ديگر

 

 

 

 

5. جمع هزينه‌هاي طرح (اعتبار درخواستي):

 

جمع هزينه‌هاي كاركنان

تومان

جمع هزينه‌هاي وسايل مورد نياز و مواد مصرفي

تومان

جمع هزينه‌هاي مسافرت

تومان

جمع هزينه‌هاي ديگر

تومان

جمع كل هزينه‌ها (اعتبارات درخواستي)

تومان

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^