پیوندها

اهداف
اهداف،ماموریتها وشرح وظایف اداره کل اموراقتصادی ودارایی مازندران
1-اموراقتصادی:
  • بررسی ومطالعه اوضاع وویژگیهای اقتصادی وفعالیتهای تولیدی وبخشهای مختلف اقتصادی درسطح استان
  • بررسی ومطالعه انواع درآمدهاوهزینه های عمومی وسیستم مالیاتی وبررسی اثرات سرمایه گذاری درسطح استان
  • بررسی جنبه های اقتصادی مالیاتها وارائه پیشنهاددرموردافزایش ویاکاهش انواع مالیاتها درسطح استان
  • تهیه گزارش از امور اقتصادی وارسال به وزارت متبوع
  • دبیرستاد توزیع سهام عدالت استان
  • دبیرخانه ستاددرآمد استان
  • مرکزخدمات سرمایه گذاری استان
 
 
2-امورمالیاتی:
- نظارت ومراقبت کامل وشناسایی منابع درآمدمالیاتی وتشخیص ووصول مالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم با توجه به قوانین ومقررات مربوطه
- برنامه ریزی واتخاذ روشهای مناسب به منظور ایجاد هماهنگی وافزایش میزان وصولی با اجرای دقیق مقررات مالیاتی
- تهیه گزارش اقدامات انجام شده وارسال آن به مقامات مسئول درمرکز
 
3-هزینه:
مراقبت دروصول درآمدها برابر مقررات مربوط وانتقال بموقع درآمدهای وصولی وسپرده های قابل انتقال به حسابهای مربوط به خزانه
- مراقبت درپرداخت هزینه های دستگاههای دولتی استان درحدود اعتبارات مصوب
- مراقبت در تنظیم وارسال بموقع حسابهای ماهانه ذیحسابان
- نظارت مراقبت درحسن گردش کار ذیحسابیهای تابعه
- پرداخت حقوق کارکنان دولت
 
4-امور اداری:
- برنامه ریزی براساس وظایف واحدهای تحت سرپرستی برای انجام هر وظیفه درقالب زمان ومکان نیروی انسانی،نحوه انجام کار،مراحل مختلف کار وهزینه های مورد لزوم درهرسال
- نظارت درامورپرسنلی ازقبیل استخدام،مرخصی،ترفیع ،انتصابات،بازنشستگی،ارتقا گروه براساس قوانین
- رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان واحدهای تابعه
- بررسی ونظارت برامور رفاهی کارکنان
- شرکت درجلسات وکمیسیونهای متشکله درسطح استان
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^