پیوندها

محورهای اولویت دار
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران
اولويت هاي پژوهشي سال 1392

بسمه تعالي

اداره كل  امور اقتصادي و دارايي استان

اولويت هاي پژوهشي  سال 1392

حوزه بازرگاني خارجي:

1.       ارزيابي عملكرد بازارچه هاي مرزي استانها

2.       بررسي اثر صادرات استاني بر اشتغال استانها

3.       بررسي اثر واردات استاني نهادهاي واسطه اي بر توليد استانها

4.       هدف گذاري صادرات استاني با توجه به ظرفيت ها و ساختارهاي اقتصادي هر استان

5.       بررسي رابطه سهم استان ها از تجارت خارجي كشور با ميزان فقر در هر استان

6.       بررسي دلايل رسوب كالا در گمركات استانها و ارائه راهكارهاي لازم

7.       بررسي ظرفيت هاي تجاري كشورهاي همجوار (در استانهاي مرزي)

 

حوزه سرمايه گذاري و اشتغال:

1.       بررسي چالشهاي نقل و انتقال سرمايه در استانهاي كشور و نقش سياست هاي دولتي

2.       بررسي موانع اداري و حقوقي سرمايه گذاري خارجي در استان

3.       بررسي اثر بخشي اقدامات دولتي در افزايش سرمايه گذاري استاني در مقايسه با اقدامات بخش خصوصي

4.       بررسي نقش و سهم سرمايه گذاري خارجي در استانهاي كشور در رشد اقتصادي طي سال هاي گذشته

5.       بررسي پتانسيل ها و ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي استانها و موانع و چالش هاي پيش رو

6.       بررسي عوامل و موانع جذب سرمايه داخلي و خارجي در استان با تاكيد بر شاخصهاي بهبود فضاي كسب و كار و ارائه راهكارهاي رفع آن

7.       بررسي و پايش فضاي كسب و كار استان با تاكيد بر اجراي طرح سنجش و ارزيابي شاخص هاي فضاي كسب و كار و ارائه راهكار هاي بهبود آن

8.       بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري و ارائه راهكارهاي بهبود شاخص هاي اشتغال استان

 

حوزه ارز:

1.       برآورد نيازها و درآمدهاي ارزي در سطوح استاني منطقه اي

2.       رويكردها و قابليتهاي تامين منابع ارزي در سطح استاني

3.       اثرات بي ثباتي نرخ ارز بر بخش هاي اقتصادي استان

حوزه بازار سرمايه:

1.       بررسي تاثير تقويت بازار سرمايه در افزايش درآمد استانها

2.       بررسي و تحليل آثار اقتصادي توزيع سهام عدالت بر سطح رفاه خانوارها در استان

 

حوزه پول و بانك:

1.       تاثير تسهيلات بانكي بر اشتغال در استان

2.       تاثير تسهيلات بانكي بر توليد و توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي  استان

3.       بررسي چگونگي اولويت بندي طرح متقاضي تتسهيلات در استان و ارائه راهكارهاي اجرايي بهينه كردن آن به منظور توسعه استان

4.       وضعيت تسهيلات غير جاري بخش هاي مختلف اقتصادي در استان و ارائه پيشنهادهاي اجرايي براي وصول و جلوگيري از افزايش آن

5.       بررسي روشهاي تامين مالي (بانك...) بنگاههاي فعال در استان و ميزان اتكا به منابع مختلف

 

حوزه بيمه:

1.       عوامل موثر بر توسعه فرهنگ بيمه در استانها

2.       عوامل موثر بر فروش بيمه نامه براي كالاهاي اولويت دار در هر استان

 

حوزه هدفمند سازي يارانه:

1.       بررسي و تحليل آثار اجراي هدفمند سازي يارانه ها بر بخش هاي اقتصادي و توليدي استان

2.       بررسي تاثير واقعي اجراي فاز اول قانون هدفمند سازي يارانه ها بر وضعيت توزيع درآمد و رفاه خانوار هاي شهري و روستايي استان

 

حوزه بازرگاني:

1.       آسيب شناسي جامع پديده قاچاق در مبادي رسمي و غير رسمي استان

2.       بررسي موانع بكارگيري گمرك الكترونيك (سيستم آسيكودا) جهت تسهيل صادرات و واردات كالا در استان

 

 

 

حوزه مالياتي:

1.       بررسي عملكرد مشوق هاي مالياتي در سطح استان(آثار مشوق هاي مالياتي بر توليد. سرمايه گذاري. محروميت زدايي....)

2.       بررسي ظرفيت هاي استان جهت استقرار ماليات هاي محلي

3.       آسيب شناسي اجراي ماليات بر ارزش افزوده و ارائه پيشنهادات در راستاي اصلاحات قانون

4.       بررسي راهكار هاي كاهش وابستگي بودجه استانها به بودجه ملي

5.       آسيب شناسي نظام درآمد-هزينه استاني

6.       بررسي رويكردهاي اصلاح نظام بودجه ريزي استان

 

 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^