پیوندها

فرم روکش ترازهزینه ای
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

 

تراز گروه حسابها در سال             اعتبارات هزينه اي

رديف دستگاه :                                 عنوان دستگاه :                                                                         صفحه 1

كد حساب

عنوان حساب

جمع گردش بدهكار تا پايان اسفند ماه

جمع گردش بستانكار تا پايان اسفند ماه

مانده بدهكار تا پايان اسفند ماه

مانده بستانكار تا پايان اسفند ماه

200

گروه حساب بودجه اي ودريافت وپرداخت

20010000

دستگاه اجرائي

20010001

اعتبار مصوب

20010002

تخصيص اعتبار

20010003

اعتبار ابلاغي

20010004

حوالجات استانها بودجه برنامه اي

20010005

حوالجات استانها رديفهاي عمومي

20010006

حوالجات استانها كدهاي فرعي

20010007

تامين اعتبار

20010008

ذخيره تامين اعتبار

20010009

درخواست وجه

20010010

تنخواه گردان حسابداري

20010011

كنترل تخصيص اعتبار

20010012

تنخواه گردان موقت حسابداري

20010013

دريافتي بابت اعتبارات ابلاغي جاري

20010014

بانك پرداخت اعتبارات هزينه

20010015

هزينه

20010016

هزينه بابت اعتبارات ابلاغي جاري

20010017

علي الحساب سال جاري

20010018

پيش پرداخت سال جاري

20010019

تنخواه گردان پرداخت

20010020

اسنادوصولي از عامل ذيحساب

20010021

موقت بانكي

20010022

حساب موقت بن غير نقدي

20010023

كسور وصولي (مالياتهاي تكليفي)

20010024

كسور وصولي (بيمه تامين اجتماعي)

20010025

كسور وصولي ساير

20010026

كسور ارسالي(مالياتهاي تكليفي)

20010027

كسور ارسالي (بيمه تامين اجتماعي)

20010028

كسور ارسالي ساير

20010029

كسور بازنشستگي وصولي

20010030

كسور بازنشستگي ارسالي

20010031

حساب تعهدات پرداختني

20010032

طرف حساب پرداختني

 

امضاء ذيحساب

 

 

.تراز گروه حسابها در سال             اعتبارات هزينه اي

رديف دستگاه :                                 عنوان دستگاه :                                                                         صفحه 2

كد حساب

عنوان حساب

جمع گردش بدهكار تا پايان اسفند ماه

جمع گردش بستانكار تا پايان اسفند ماه

مانده بدهكار تا پايان اسفندماه

مانده بستانكار تا پايان اسفند ماه

20010033

حساب اسناد هزينه واخواهي شده

20010034

حساب كسري ابواب جمعي

20010035

واگذاري دارائيهاي مالي دستگاه

20010036

واگذاري داراييهاي پيش بيني شده

20010037

واگذاري دارائيهاي تحقق يافته

20010038

واگذاري داراييهاي ارسالي

20010039

واگذاري دارائيهاي وصولي

20010040

دريافتي از خزانه در سنوات قبل

20010041

پيش پرداخت سنواتي

20010042

هزينه از محل پيش پرداخت سنواتي

20010043

علي الحساب سنواتي

20010044

هزينه از محل علي الحساب سنواتي

20010045

تامين اعتبار سنواتي

20010046

ذخيره تامين اعتبار سنواتي

20010047

تملك دارائيهاي مالي

20010048

دريافتي از خزانه بابت          مابه التفاوت نرخ ارز سال قبل

20010049

پيش پرداخت بابت مابه التفاوت نرخ ارز سال قبل

20010050

پرداختي بابت مابه التفاوت نرخ ارز

20010051

وام پرداختي سال جاري

20010052

وام پرداختي سنواتي

20010053

بانك پرداخت وام

20010054

سپرده بلند مدت نزد بانك تجارت

20010055

طرف حساب سپرده بلند مدت نزد بانك تجارت

20010056

حساب وجوه اداره شده

20010057

طرف حساب وجوه اداره شده

20010058

حساب تضمينات

20010059

طرف حساب تضمينات

20010060

حساب بدهي كاركنان

20010061

طرف حساب بدهي كاركنان

20010062

حساب كنترل قراردادها

20010063

طرف حساب كنترل قراردادها

جمع

 

امضاء ذيحساب

 

تراز گروه حسابها در سال             اعتبارات هزينه اي

رديف دستگاه :                                 عنوان دستگاه :                                                                         صفحه 3

كد حساب

عنوان حساب

جمع گردش بدهكار تا پايان اسفند ماه

جمع گردش بستانكار تا پايان اسفند ماه

مانده بدهكار تا پايان اسفند ماه

مانده بستانكار تا پايان اسفند ماه

201

گروه حساب در آمد ها

20110000

حساب در آمد واحد هاي دستگاه

20110001

حساب در آمد هاي پيش بيني شده

20110002

حساب در آمد تحقق يافته

20110003

بانك تمركز وجوه در آمد عمومي

20110004

در آمد عمومي وصولي

20110005

خزانه تمركز وجوه در آمد عمومي

20110006

درآمد عمومي ارسالي

20110007

حساب مطالبات قابل وصول

20110008

حساب بدهكاران

20110009

حساب كنترل در آمد

20110010

حساب اسناد دريافتني

20110011

حساب اسناد در جريان وصول

20110012

حساب اسناد نكول شده

20110013

حساب اجراء و دعاوي حقوقي

20110014

در آمد عمومي انتقالي

20110015

وصولي استان با ساير دستگاهها

20110016

وصولي واحد هاي تابعه استان

20110017

پيش دريافت در آمد

20110018

پيش دريافت عوارض

20110019

حساب مازاد در آمد پيش بيني شده

20110020

در آمد خصوصي وصولي (سه درصد سهم شهرداري )

20110021

در آمد خصوصي ارسالي (سه درصد سهم شهرداري )

20110022

تنخواه گردان رد وجوه اضافه دريافتي

20110023

بانك رد وجوه اضافه دريافتي

20110024

وجوه اضافه دريافتي استردادي

20110025

بانك تمركز وجوه پيش دريافت حقوق گمركي

20110026

پيش دريافت حقوق گمركي

20110027

بانك تمركز وجوه در آمدهاي گمركي

جمع

 

امضاء ذيحساب

تراز گروه حسابها در سال             اعتبارات هزينه اي

رديف دستگاه :                                 عنوان دستگاه :                                                                          صفحه4

كد حساب

عنوان حساب

جمع گردش بدهكار تا پايان اسفند ماه

جمع گردش بستانكار تا پايان اسفند ماه

مانده بدهكار تا پايان اسفند ماه

مانده بستانكار تا پايان اسفند ماه

202

گروه حسابهاي وجوه سپرده

20210000

بانك ها دريافت وجوه سپرده

20210001

سپرده دريافتي

20210002

خزانه تمركز وجوه سپرده

20210003

تنخواه گردان رد سپرده

20210004

بانك رد وجوه سپرده

20210005

تنخواه گردان رد سپرده عامل ذيحساب

جمع

203

گروه حسابهاي بازنشستگان وموظفين

20310000

تنخواه گردان حسابداري بازنشستگان وموظفين

20310001

دريافتي بابت بازنشستگان وموظفين

20310002

بانك پرداخت حقوق بازنشستگان وموظفين

20310003

پرداخت حقوق بازنشستگان وموظفين

20310004

علي الحساب بازنشستگان وموظفين