پیوندها

فرم عملکرد هزینه ای
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

صورتحساب منابع  عمومي و  اختصاصي

واگذاري دارائي هاي مالي/  واگذاري دارايي هاي سرمايه اي/ واگذاري دارايي هاي سرمايه اي اختصاصي برحسب طبقه بندي بودجه اي در سال                     13

 

رديف دستگاه:

دستگاه اجرائي :

شماره

طبقه بندي

عنوان در آمد

پيش بيني

وصولي

واريزي بخزانه

افزايش

كاهش

كنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل

 

 

 

 

 

 

 

  رئيس اداره اعتبارات                                    رئيس اداره دفترداري وتنظيم حسابها                                                         ذيحساب                                       رئيس دستگاه اجرائي

 

اين قسمت توسط اداره كل تمركز وتلفيق حسابها وروشهاي حسابداري تكميل گردد.                                                                                                                               فرم شماره (9)

حسابدار                                                                                                                 حسابرس                                                      حسابرس مسئول/ رئيس اداره

 

 

 

صورت خلاصه اعتبارات --- - - - - - - - - - - - - - -- - -برحسب برنامه

رديف دستگاه :

عنوان دستگاه :                                                                                           سال                 13                                                 شماره طبقه بندي برنامه / رديف متفرقه:  

شماره                                                                                                                                                                        طبقه بندي

اعتبار مصوب بودجه

افزايش از محل اعتبار رديفهاي متفرقه

ساير اصلاحات

حوالجات

اعتبار اصلاحي

افزايش

كاهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس اداره اعتبارات                                    رئيس اداره دفترداري وتنظيم حسابها                                                         ذيحساب                                       رئيس دستگاه اجرائي

 

 

اين قسمت توسط اداره كل تمركز وتلفيق حسابها وروشهاي حسابداري تكميل گردد.                                                                                                                               (فرم شماره6)                                                                                                                            

حسابدار                                                                                                                 حسابرس                                                      حسابرس مسئول/ رئيس اداره

 

                                                                                                                                                               هزينه

صورت خلاصه اعتبارات --- - - - - - - - - - - - - - -- -برحسب فصول ـــــــــ……………………………………

                                                                                                                                                        سرمايه گذاري

رديف دستگاه :

عنوان دستگاه :                                                                                           سال                 13                                     شماره طبقه بندي برنامه / رديف متفرقه: 

شماره                                                                                                                                               طبقه بندي

اعتبار مصوب بودجه

افزايش از محل اعتبار رديفهاي متفرقه

ساير اصلاحات

حوالجات

اعتبار اصلاحي

 

 

 

 

افزايش

كاهش

فصل 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس اداره اعتبارات                                    رئيس اداره دفترداري وتنظيم حسابها                                                         ذيحساب                                       رئيس دستگاه اجرائي

 

 

اين قسمت توسط اداره كل تمركز وتلفيق حسابها وروشهاي حسابداري تكميل گردد.                                                                                                                            فرم شماره (12)

حسابدار                                                                                                                 حسابرس                                                      حسابرس مسئول/ رئيس اداره

 

 

 

گزارش عملكرد اعتبارات هزينه برحسب برنامه

 

رديف دستگاه :                                                               

دستگاه اجرائي :                                                                                           سال              13                              شماره طبقه بندي برنامه / رديف متفرقه:

شماره

 طبقه يندي

اعتبار اصلاحي

تخصيص اعتبار

كنترل تخصيص

هزينه

پيش پرداخت

علي الحساب

واريزي

انتقالي

صرفه جوئي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رييس اعتبارات                                           رييس اداره دفتر داري وتنظيم حسابها                                       ذيحساب                                             رييس دستگاه اجرائي

 

اين قسمت توسط اداره كل تمركز وتلفيق حسابها وروشهاي حسابداري تكميل گردد.                                                                                                            

حسابدار                                                                                                                 حسابرس                                                      حسابرس مسئول/ رئيس اداره

 

 

گزارش عملكرد اعتبارات هزينه برحسب فصول هزينه

 

رديف دستگاه :

دستگاه اجرائي :                                                                                        سال             13                                         شماره طبقه بندي برنامه / رديف متفرقه:

طبقه بندي

اعتبار اصلاحي

تخصيص اعتبار

كنترل تخصيص

هزينه

پيش پرداخت

علي الحساب

واريزي

انتقالي

صرفه جوئي

فصل 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رييس اعتبارات                                           رييس اداره دفتر داري وتنظيم حسابها                                       ذيحساب                                            رييس دستگاه اجرائي

 

 

اين قسمت توسط اداره كل تمركز وتلفيق حسابها وروشهاي حسابداري تكميل گردد.                                                                                                          

حسابدار                                                                                                                 حسابرس                                                      حسابرس مسئول/ رئيس اداره

 

گزارش عملكرد اعتبارات هزينه برحسب رديف متفرقه

 

رديف دستگاه :                                                               

دستگاه اجرائي :                                                                          سال                     13

طبقه

بندي

اعتبار اصلاحي

تخصيص اعتبار

كنترل تخصيص

هزينه

پيش پرداخت

علي الحساب

واريزي

انتقالي

صرفه جوئي

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رييس اعتبارات                                           رييس اداره دفتر داري وتنظيم حسابها                                       ذيحساب                                            رييس دستگاه اجرائي

 

اين قسمت توسط اداره كل تمركز وتلفيق حسابها وروشهاي حسابداري تكميل گردد.                                                                                                         

حسابدار                                                                                                                 حسابرس                                                      حسابرس مسئول/ رئيس اداره

 

 

 

 

گزارش عملكرد اعتبارات هزينه رديف متفرقه  برحسب فصول هزينه

 

رديف دستگاه :

دستگاه اجرائي :                                                                                                                    سال                              13

طبقه

 بندي

اعتبار اصلاحي

تخصيص اعتبار

كنترل تخصيص

هزينه

پيش پرداخت

علي الحساب

واريزي

انتقالي

صرفه جوئي

فصل 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رييس اعتبارات                                           رييس اداره دفتر داري وتنظيم حسابها                                       ذيحساب                                             رييس دستگاه اجرائي

 

اين قسمت توسط اداره كل تمركز وتلفيق حسابها وروشهاي حسابداري تكميل گردد.                                                                                                          

حسابدار                                                                                                                 حسابرس                                                      حسابرس مسئول/ رئيس اداره

 

 

 

وضعيت پرداختهاي غير قطعي سنوات قبل در سال                      13

رديف دستگاه :

دستگاه اجرايي :

عنوان

دريافتي در سنوات قبل

هزينه

واريزي به خزانه

مانده نقل به سال بعد

اعتبارات هزينه :

 

 

 

پيش پرداختها

 

 

 

 

علي الحسابها

 

 

 

 

اعتبارات اختصاصي

 

 

 

پيش پرداختها

 

 

 

 

علي الحسابها

 

 

 

 

جمع كل

 

 

 

 

رييس اعتبارات                                           رييس اداره دفتر داري وتنظيم حسابها                                       ذيحساب                                  رييس دستگاه اجرائي

 

 

 

اين قسمت توسط اداره كل تمركز وتلفيق حسابها وروشهاي حسابداري تكميل گردد.                                                                                                         

حسابدار                                                                                                                 حسابرس                                                      حسابرس مسئول/ رئيس اداره

 

 

 

 

وضعيت وجوه مصرف نشده سنوات قبل اعتبارات هزينه برحسب برنامه در سال                         13

رديف دستگاه :

دستگاه اجرايي:

عنوان برنامه اعتبارات هزينه

انتقال از سال قبل

هزينه

پيش پرداخت

علي الحساب

واريزي بخزانه

مانده نقل به سال بعد

جمع كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رييس اعتبارات                                           رييس اداره دفتر داري وتنظيم حسابها                                       ذيحساب                                   رييس دستگاه اجرائي

 

اين قسمت توسط اداره كل تمركز وتلفيق حسابها وروشهاي حسابداري تكميل گردد.                                                                                                         

حسابدار                                                                                                                 حسابرس                                                      حسابرس مسئول/ رئيس اداره

 

 

 

 

 

 

 

وضعيت وجوه مصرف نشده سنوات قبل اعتبارات هزينه برحسب فصول هزينه  در سال                         13

رديف دستگاه :

دستگاه اجرايي:

عنوان برنامه اعتبارات هزينه

انتقال از سال قبل

هزينه

پيش پرداخت

علي الحساب

واريزي بخزانه

مانده نقل به سال بعد

جمع كل

 

 

 

 

 

 

فصل اول : جبران خدمات

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:استفاده از كالا وخدمات

 

 

 

 

 

 

فصل سوم :هزينه اموال ودارائي

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم:يارانه

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم:كمكهاي بلاعوض

 

 

 

 

 

 

فصل ششم:رفاه اجتماعي

 

 

 

 

 

 

فصل هفتم: ساير هزينه ها

 

 

 

 

 

 

 

رييس اعتبارات                                           رييس اداره دفتر داري وتنظيم حسابها                                       ذيحساب                                      رييس دستگاه اجرائي

 

اين قسمت توسط اداره كل تمركز وتلفيق حسابها وروشهاي حسابداري تكميل گردد.                                                                                                         

حسابدار                                                                                                                 حسابرس                                                      حسابرس مسئول/ رئيس اداره

 

 

 

 

گزارش عملكرد اعتبارات اختصاصي برحسب برنامه

 

رديف دستگاه :                                                                

دستگاه اجرائي :                                                                                          سال                13

شماره

طبقه بندي

اعتبار اصلاحي

تخصيص اعتبار

كنترل تخصيص

هزينه

پيش پرداخت

علي الحساب

واريزي

انتقالي

صرفه جوئي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع