پیوندها

فرم ارسال صورتحساب ماهانه
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

((بسمه تعالي))

 

 

به:

ازذيحسابي:

موضوع: ارسال صورتحساب

           

             احتراما در اجراي ماده 95 قانون محاسبات عمومي بدينوسيله نسخه اول صورتحساب          يكماهه           سال          با كليه ضمايم به پيوست ارسال مي گردد. خواهشمند دستور فرمائيد وصول آنرا اعلام دارند.

 

                                                    

 

                                          ذيحساب و مسئول امور مالي

 

 

 

 

 

 

 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^