پیوندها

فرم عملکرد عمرانی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

برنامه گزارش عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي برحسب ــــــــ                                                                                                                                                              طرح

رديف دستگاه :                                                                

دستگاه اجرائي :

طبقه بندي

اعتبار اصلاحي

تخصيص

اعتبار

كنترل تخصيص

دارائي درجريان  تكميل يا ايجاد

موجودي جنسي

پيش پرداخت

علي الحساب

واريزي

انتقالي

صرفه جوئي

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رييس اعتبارات                        رييس اداره دفتر داري وتنظيم حسابها                          ذيحساب                    رييس دستگاه اجرائي

 

                                                                        

گزارش عملكرد اعتبارات دارائي هاي سرمايه اي برحسب فصول سرمايه گذاري

 

رديف دستگاه :                                                     

دستگاه اجرائي :                                                                                                                    سال                              139

طبقه بندي

اعتبار اصلاحي

تخصيص

اعتبار

كنترل تخصيص

دارائي درجريان  تكميل يا ايجاد

موجودي جنسي

پيش پرداخت

علي الحساب

واريزي

انتقالي

صرفه جوئي

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رييس اعتبارات                                           رييس اداره دفتر داري وتنظيم حسابها                                       ذيحساب                                            رييس دستگاه اجرائي

 

صورتحساب پرداختهاي غير قطعي سنوات قبل اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي در سال          13

 

رديف دستگاه :

دستگاه اجرايي :

عنوان حساب

انتقالي از سال قبل

موجودي جنسي

دارائي در جزيان تكميل يا ايجاد

پيش پرداخت موجودي جنسي كالا

اسناد واخواهي/ كسري ابوابجمعي

واريز به خزانه

انتقال به مازاد

مانده نقل به سال بعد

پيش پرداخت

عمراني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علي الحساب

عمراني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موجودي جنسي

عمراني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش پرداخت

اختصاصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علي الحساب

اختصاصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موجودي جنسي

اختصاصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موجودي جنسي

اختصاصي

انتقالي از سال قبل

دارائي در جريان تكميل يا ايجاد

پيش پرداخت

علي الحساب

اسناد واخواهي

كسري ابوابجمعي

واريز به خزانه

مانده نقل به سال بعد

مازاد انتقالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رييس اداره دريافت وپرداخت                                        رييس اداره دفتر داري وتنظيم حسابها                                   ذيحساب                      رييس دستگاه اجرايي

 

                                                     

 

 

                                         

                                                                                 عمومي            واگذاري دارايي هاي سرمايه اي

                                           :صورتحساب درآمدهاي ــــــــ  وـــــــــــــــــــ  برحسب طبقه بندي بودجه اي در سال                     13

                                                                                 اختصاصي           واگذاري دارائي هاي مالي

 

رديف دستگاه

دستگاه اجرائي :

شماره طبقه بندي

 

عنوان

پيش بيني

وصولي

واريزي بخزانه

افزايش

كاهش

كنترل

 

جمع كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفترداري وتنظيم حسابها                                            رييس حسابداري                                            ذيحساب                                       رييس دستگاه اجرائي

                                                       

 

                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                                             هزينه

صورت خلاصه اعتبارات …______________……………………………………

                                                                                                                                            سرمايه گذاري

رديف دستگاه :

عنوان دستگاه :                                                                                           سال                 13   

                                                                                                                                                                       شماره طبقه بندي

اعتبار مصوب بودجه

افزايش از محل اعتبار رديفهاي متفرقه

ساير اصلاحات

حوالجات

اعتبار اصلاحي

 

 

 

 

افزايش

كاهش

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رييس اداره اعتبارات                                رييس اداره دفتر داري وتنظيم حسابها                                     ذيحساب                                    رييس دستگاه اجرائي

 

 

 

 

                                                                                                                                             هزينه

صورت خلاصه اعتبارات …______________……………………………………

                                                                                                                                            سرمايه گذاري

رديف دستگاه :

عنوان دستگاه :                                                                                           سال                 13   

                                                                                                                                                                       شماره طبقه بندي

اعتبار مصوب بودجه

افزايش از محل اعتبار رديفهاي متفرقه

ساير اصلاحات

حوالجات

اعتبار اصلاحي

 

 

 

 

افزايش

كاهش

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رييس اداره اعتبارات                     رييس اداره دفتر داري وتنظيم حسابها                       ذيحساب                           رييس دستگاه اجرائي

 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^