پیوندها

فرم صورت مغایرت
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

 

بنام خدا

صورت مغايرت بانكي حساب شماره               بانك پرداخت                       در تاريخ

مانده طبق دفاتر:

اضافه مي شود:

- جمع اقلامي كه به حساب بانك واريز شده ولي در دفتر ثبت نشده است.

 

 

مانده طبق صورتحساب بانك:

اضافه مي شود:

- وجوه ارسالي به بانك كه در صورتحساب بانك منظور نشده است.

 

اضافه مي شود:

كسر مي شود:

- برادشتهاي بانك كه در دفتر ذيحسابي منظور نشده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كسر مي شود:

موجودي سال:

چكهاي معوق به شرح ذيل:

رديف

شماره چك

تاريخ

شرح

مبلغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مانده:

 

 

مانده:

امضاء

ذيحساب

 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^