پیوندها

صورت خلاصه دارایی درجریان تکمیل یا ایجاد
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

صورت خلاصه دارايي در جريان تكميل يا ايجاد در سال       13

 

نام دستگاه اجرايي:                                                                                           شماره  طرح

رديف دستگاه:                                                                                                 عنوان طرح

رديف

 شماره طرح

فصل

پرداختي ماه قبل (ريال)

پرداختي ماه جاري(ريال)

جمع كل(ريال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسابدار                               مسئول اعتبارات                       ذيحساب                         رييس دستگاه اجرايي                                                           

 

 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^