پیوندها

استرداد سپرده
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

(بسمه تعالي )

                                                                                          شماره :

                                                                                                                   تاريخ:   

 

 معاونت محترم هزينه ورئيس خزانه معين مازندران

موضوع         : درخواست استرداد سپرده

نام دستگاه  :

 

 

 

    احتراما "، صورت ريز سپرده هاي قابل استرداد جمعا" بمبلغ                        ريال بشرح ذيل ارسال ميگردد ، خواهشمنداست دستور فرمائيد مبلغ ياد شده پس از رسيدگي بحساب              رد وجوه سپرده اين ذيحسابي نزد بانك                    شعبه                  واريز گردد .

 

 

                                                          نام و نام خانوادگي ذيحساب

                                                                امضاء             

 

 

 

رديف

نوع سپرده

مبلغ

شماره بستانكاري

تاريخ بستانكاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^