پیوندها

فرم در خواست وجه
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران
درخواست وجه
 
به :خزانه معين استان مازندران
از :ذيحسابي
 
خواهشمند است مبلغ (بحروف)                                                       (ريال) از محل اعتبار رديف                                      بودجه سال        را بشرح زير بحساب شماره                      بانك               شعبه                                                       منظور ونتيجه را اعلام فرمايد.
 
شماره مسلسل خزانه:
شرح وتوضيحات ذيحسابي
 
 
 
 
شماره
اعلاميه انتقال وجه از حساب
شماره درخواست:
كد دستگاه:
طرح و رديف برنامه:
تاريخ درخواست :
   
 
 
رديف
فصول هزينه
مبلغ
كسور
خالص قابل پرداختي
شماره حساب بانكي دريافت كننده
شماره چك
مبلغ
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
9
 
 
 
 
شماره وتاريخ ورود اعتبار                                   شماره وتاريخ
شماره وتاريخ بدفتر پرداخت                           پرداخت در دفتر كل
 
 
مسئول صدور چك                                        رييس امور پرداخت
جمع كل
 
 
 
نام ونام خانوادگي
ذيحساب
اعتبار مورد درخواست تامين شد
مسئول اعتبارات خزانه معين استان
دست افكن
رييس قسمت خزانه
ميرزاخاني
معاون هزينه ورييس خزانه معين استان
ياسر اسدي
 
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^