پیوندها

فرم درخواست گواهی سپرده
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

(بسمه تعالي )

                                                                                                                                                                                        شماره:

                                                                                                                                      تاريخ :

 

 

 

معاونت محترم هزينه و رئيس خزانه معين استان                                                                     

موضوع       :  درخواست گواهي موجودي سپرده ................. ماه سال.........13

نام دستگاه :

 

 

     احتراما" ، عمليات يكماهه سپرده اين ذيحسابي بشرح ذيل اعلام مي گردد ، خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به گواهي مبلغ مانده موجودي مندرج در ليست اقدام فرمايند .

 

 

رديف

نوع سپرده

موجودي تا ماه قبل

استرداد ماه جاري

دريافتي ماه جاري

مانده موجودي

1

جاري

 

 

 

 

2

عمراني

 

 

 

 

 

 

 

                                                      نام ونام خانوادگي ذيحساب ........................................

           امضاء

 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^