پیوندها

تاییدیه دریافتی عمرانی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

به           :خزانه معين استان مازندران                                                                                                                                                                                                                     شماره :

از           :ذيحسابي..............................................                                                                                                                                                                                                      تاريخ :

موضوع  :تاييديه دريافت وجوه اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي

احــتراما" بپيوست ......نسخه درخواست وجه كه بر اساس صورتحساب عملــكرد تنظيم گرديده ،ارسال ميگردد در ضـــمن صــورت

خلاصه دريافتي از خزانه معين استان از محل اعتبارات تملك داراييــهاي سرمايه اي  در پايان اسفنــــد سال   86 13  بشرح زير مي باشد .

خواهشمند است نسبت به صدور تاييديه اقدام فرماييد  .                                                                                         نام ،نام خانوادگي و امضا ذيحساب

 

رديف

شماره طرح

دريافتي از محل استاني

دريافتي از محل اعتبارات  ملي استاني شده

دريافتي از محل رديفها و تبصره هاي بودجه

استاني

بند الف تبصره 6 (توسعه مناطق روستايي)

خاص توسعه استان

بند ه تبصره 12(هزينه هاي پيشبيني نشده سرمايه اي)

503290

503285

-------

--------

جمع كل طرح

مبلغ به ريال

مبلغ به ريال

مبلغ به ريال

مبلغ به ريال

مبلغ به ريال

مبلغ به ريال

مبلغ به ريال

مبلغ به ريال

مبلغ به ريال

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع ستون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل دريافتي از خزانه معين استان      

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^