پیوندها

تاییدیه برگشتی عمرانی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

وزارت امور اقتصادي ودارايي

 نام دستگاه اجرايي:                                                                                                          شماره:

كد دستگاه اجرايي:                                                                                                           تاريخ:                                                                                                                       

                        برگشتي وجوه نقدي

 احتراما مبلغ---------------------------- ريال طي چك شماره----------  جاري ------------به حساب 2170095057003بنام خزانه معين استان نزد بانك ملي ايران شعبه ساري تحت عنوان وجوه برگشتي از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي(برابر فيش پيوست)واريز گرديد. اين وجوه بابت مانده مصرف نشده اعتبارات استاني /ابلاغي /برگشتي ازپرداختهاي غير قطعي سال -------بشرح جدول ذيل مي باشد. خواهشمند است نسبت به صدور تاييديه اقدام فرماييد.

                                                                                                    امضا ذيحساب

 

 

شماره طرح

عنوان طرح

فصل

رديف بودجه

مبلغ(ريال)

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل:

 

                                                                         

                                                  

تاييديه خزانه   

مبالغ فوق  به خزانه واصل و به حساب برگشتي از مانده اعتبار مصرف نشده /برگشتي از پرداختهاي غير قطعي سال  ------ منظور گرديد.

 

    مسئول اعتبارات                 ريس قسمت خزانه         معاون هزينه ورييس خزانه معين  مازندران     

          دست افكن                          ميرزاخاني                                       ياسر اسدي 

                                                                               

 

 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^