پیوندها

فرم هزينه اي تاييديه دريافتي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران
 

به :خزانه معين استان مازندران                                                                                                                                                                      شماره :

از :ذيحسابي                                                                                                                                                                                                تاريخ :

موضوع :تاييديه

صورت خلاصه دريافتي از خزانه معين استان از محل اعتبارات هزينه اي در پايان اسفند سال 1384  در 4 نسخه بشرح زير اعلام ميگردد .

خواهشمند است تاييد و3 نسخه را اعاده نماييد .                                                                                                                                              ذيحساب

رديف

شماره برنامه

دريافتي از خزانه از محل اعتبارات هزينه اي  استاني

دريافتي از خزانه از محل اعتبار رديفها وتبصره هاي عمومي

دريافتي بابت كد فرعي يا ابلاغ اعتبار متمركز

دريافتي از

ساير منابع

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره :……………………. تاريخ :………………… مراتب فوق با دفاتر اعتبارات وپرداخت تطبيق داده شده ومورد تاييد است .

                                  

                     مسئول اعتبارات هزينه اي :                                                       رييس قسمت خزانه:  ليلاميرزاخاني                            معاون هزينه ورييس خزانه معين استان :  ياسر اسدي

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^