پیوندها

فرم درخواست وجه خانه سازماني
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

(بسمه تعالي )

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                           شماره :

                                                                                                                                                           تاريخ :

 

 

معاونت محترم هزينه ورئيس خزانه معين مازندران

 

 

سلام عليكم

    احتراما"، خواهشمند است دستور فرمائيد مبلغ ................................ ريال                            بابت ...............................................خانه هاي سازماني به حساب .....................................تحت عنوان ...................................................... نزد بانك .................... شعبه ................. واريز نمائيد .

 

 

 

                                     نام و نام خانوادگي ذيحساب

                                      امضاء

 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^