پیوندها

فرم درخواست وجه درآمد
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

بسمه تعالي

 

                                                                                                                          شماره:

                                                                                                                           تاريخ :

 

 

معاونت محترم هزينه و رئيس خزانه معين مازندران

موضوع: درخواست وجه درآمد

 

 

سلام عليكم

    احتراما"، بپيوست .............. فيش بانكي ممهور به مهر بانك ملي مركزي ساري از حساب ............................... به مبلغ.......................................................ريال ارسال مي گردد ، خواهشمند است دستورفرمائيد مبلغ فوق به حساب جاري ..........................تحت عنوان ...........................................................نزد بانك ....................................واريز گردد .

 

   

                                                     نام و نام خانوادگي ذيحساب

                                                       امضاء

 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^