پیوندها

فرم در خواست خانه سازمانی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

((بسمه تعالي))

                                                                                                                                                            شماره:

                                                                                                                                                           تاريخ:

 

معاونت محترم هزينه ورئيس خزانه معين استان

موضوع: درخواست گواهي موجودي خانه هاي سازماني ................ماه سال .......13

 

 

 

سلام عليكم

    نظر به اينكه مبلغ .............................................. ريال در ماه ................ سال ..............                        از حساب ................................... تمركز وجوه درآمد خانه هاي سازماني اين ذيحسابي بحساب ............................. خزانه معين استان واريز گرديده است ، خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به تائيد مبلغ ياد شده اقدام فرمايند . همچنين با احتساب مبلغ فوق مانده موجودي درآمدخانه هاي سازماني اين ذيحسابي نزد خزانه معين استان لغايت .................... ماه.................. سال .................. مبلغ ........................................ ريال            اعلام مي گردد .

 

 

                                                        نام و نام خانوادگي  ذيحساب

                                                           امضاء

 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^