پیوندها

یادداشتهای همراه
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

وزارتخانه /سازمان / شركت

طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي

در تاريخ **/12/**13 ودوره متمم تا آخر تير ماه سال بعد

كاربرد منابع دريافتي

يادداشت

مبلغ به ريال

جمع به ريال

منابع دريافتي

يادداشت

مبلغ به ريال

جمع به ريال

دارائي در جريان تكميل يا ايجاد

 

 

 

دريافتيها

 

 

 

سال جاري

3

 

 

كنترل تخصيص (وجوه دريافتي از خزانه )

14

 

 

سال قبل

4

 

 

وجوه دريافتي از ساير منايع

15

 

 

جمع

 

 

 

جمع

 

 

 

موجودي جنسي

 

 

 

وجوه دريافتي از خزانه در سنوات قبل

16

 

 

سال جاري

 

 

 

سپرده دريافتي

17

 

 

سال قبل

 

 

 

كسور وصولي

18

 

 

جمع

5

 

 

كسر ميشود :

 

 

 

پيش پرداختها

 

 

 

كسور ارسالي

 

 

 

سال جاري

6

 

 

جمع

 

 

 

سال قبل

7

 

 

تعهدات پرداختني

23

 

 

پيش پرداخت موجودي جنسي (مصالح )وكالا

 

 

 

 

 

 

         

سال جاري

6

 

 

 

 

 

 

سال قبل

7

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

علي الحسابها

 

 

 

 

 

 

 

سال جاري

8

 

 

 

 

 

 

سال فبل

9

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

پيش پرداخت اعتبارات اسنادي

 

 

 

 

 

 

 

سال جاري

10

 

 

 

 

 

 

سال قبل

11

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

وجوه سپرده وتمركز وجوه سپرده

12

 

 

 

 

 

 

بانكها ووجوه نقد

13

 

 

 

 

 

 

جمع كل

 

 

 

 

 

 

 

حسابهاي انتظامي

 

 

 

طرف حسابهاي انتظامي

 

 

 

حساب كنترل قراردادها

 

 

 

طرف حساب كنترل قراردادها

 

 

 

حساب تضمينات

 

 

 

طرف حساب تضمينات

 

 

 

تامين اعتبار

 

 

 

ذخيره تامين اعتبار

 

 

 

تامين اعتبار سنواتي

 

 

 

ذخيره تامين اعتبار سنواتي

 

 

 

حساب ساير حسابهاي انتظامي

 

 

 

طرف حساب ساير حسابهاي انتظامي

 

 

 

جمع كل

20

 

 

جمع كل

20

 

 

يادداشتهاي شماره 1 تا- - - - - مندرج در صقحات - -- --  - الي - - - - همراه جزءلاينفك صورتهاي مالي است

ذيحساب طرح تملك دارائي سرمايه اي                                                                                مجري طرح تملك دارائي سرمايه اي

امضاء                                                                                                                                    امضاء

صفحه (1)

 

ذيحساب طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي                                                   مجري طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي

امضاء                                                                                                          امضاء

الف :جدول اعتبارات مصوب براساس حداكثر زير مجموعه پيش بيني شده فصول سرمايه گذاري بديهي است با توجه به موافقت نامه طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي وبودجه مصوب فصول سرمايه گذاري پيش بيني نشده حذف مي شود

ب: بودجه پيش بيني شده جهت ساير منابع به تفكيك ارائه گردده مي توان در مقايسه بودجه اي منابع عمومي وساير منابع را تلفيق وبرحسب جمع عملكرد صورت پذيرد .

صفحه (2)

 

يادداشتهاي شماره 1 تا ـــــــــــــ‌مندرج در صفحات ــــــ الي ـــــــ‌ يادداشتهاي همراه جزي لاينفك صورتهاي مالي است .

جمع كل

جمع ساير منابع

ساير منابع

جمع فصول منابع عمومي

ساير دارائيهاي نامشهود

حق الامتياز قراردادهاي قابل انتقال وحقوق انتفاعي

تملك دارائياي زير زميني،منابع زيستي ومنابع آب

حق الزحمه كاركنان طرح

فصل هفتم:حق الزحمه كاركنان طرح وساير دارائيهاي توليد نشده

فصل ششم : زمين

فصل پنجم : اقلام گرانبها

ساير اقلام

موجودي استراتژيك

فصل چهارم: افزايش موجودي انبار

نرم افزار رايانه اي

اكتشافات معدني

تملك عوامل طبيعي توليدات كشاورزي ودامي

فصل سوم :ساير دارائيهاي ثابت

ساير اعتبارات ماشين آلات وتجهيزات

مطالعه براي تملك ماشين آلات وتجهيزات

فصل دوم: ماشين آلات وتجهيزات

ساير اعتبارات ساختمان ومستحدثات

مطالعه براي احداث ساختمان ومستحدثاث

فصل1: ساختمان ومستحدثات

شماره طبقه بندي وعنوان منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كنترل تخصيص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملكردقطعي دارائي در جريان ايجاد وتكميل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موجودي جنسي

عملكرد غير قطعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش پرداخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش پرداخت

اعتبارات اسنادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علي الحساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع عملكرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بودجه مصوب پس از اصلاحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزايش

انحراف بودجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كاهش

 

  

وزارتخانه /سازمان / شركت

تملك دارائيهاي سرمايه اي

صورت انتقال پرداختهاي غير قطعي سنوات گذشته به دارائي درجريان تكيل يا ايجاد سنواتي

براي سال منتهي به **/12/**13 ودوره متمم تاآخر تيرماه سال بعد

                 فصل

                                 منابع بودجه اي با شماره طبقه بندي

ساير منابع

موجودي جنسي

سنوات قبل

پسش پرداخت

سنوات قبل

علي الحساب

سنوات قبل

پيش پرداخت

 اعتبارات اسنادي

سنوات قبل

موجودي جنسي

سنوات قبل

پسش پرداخت

سنوات قبل

علي الحساب

سنوات قبل

پيش پرداخت

 اعتبارات اسنادي

سنوات قبل

فصل

 اول

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل

 دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل

 سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل

 چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل

 پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل

 ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل

 هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يادداشتهاي شماره 1- - - - مندرج در صفحات  - - - ال  --  - -همراه جزءلاينفك صورتهاي مالي است .

 

ذيحساب طرح تملك دارائي سرمايه اي                                                                                              مجري طرح تملك دارائي سرمايه اي

امضاء                                                                                                                                                          امضاء

 

 

صفحه (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارتخانه /سازمان / شركت

طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي

يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي

براي سال منتهي به **/12/**13 ودوره متمم تاآخر تيرماه سال بعد

1-مشخصات وتاريخچه طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي

 

 

الف مشخصات

شماره طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي

عنوان طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي

نوع طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي

دستگاه اجرائي طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي

كل بر آورد اعتبار تملك دارائيهاي سرمايه اي

اعتبارات مصوب سال جاري

تخصيص اعتبار سال جاري

تعداد پروژه

سال شروع طرح تملك دارائي سرمايه اي

پيش بيني سال خاتمه طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي

منابع تامين اعتبار

محل اجراي طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي

دستگاه بهره بردار(در صورت وجود )

 

 

 

ب-اهم اهداف طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي

 

 

هدف كيفي

 

هدف كمي

 

عمليات اصلي

 

عمليات فرعي

 

ج مشخصات پروژه

شماره پروژه

عنوان

اعتبار مصوب سال جاري (مبلغ به ريال )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              صفحه (4)

 

 

 

 

وزارتخانه /سازمان / شركت

طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي

يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي

براي سال منتهي به **/12/**13 ودوره متمم تاآخر تيرماه سال بعد

د- براساس موافقتنامه طرح تملك دارائي هاي سرمايه اي اعتبار مصوب سالجاري  برحسب فصول سرمايه گذاري ومنابع تامين اعتبار بشرح ذير است

شرح فصول

در آمد عمومي

ساير منابع

جمع

ارزي

ريالي

ارزي

ريالي

ارزي

ريالي

فصل اول :ساختمان ومستحدثات

 

 

 

 

 

 

مطالعه براي احداث ساختمان ومستحدثات 

 

 

 

 

 

 

ساير اعتبارات ساختمان ومستحدثات

 

 

 

 

 

 

فصل دوم :ماشين آلات وتجهيزات

 

 

 

 

 

 

مطالعه براي تملك ماشين آلات وتجهيزات

 

 

 

 

 

 

ساير اعتبارات ماشين آلات وتجهيزات

 

 

 

 

 

 

فصل سوم :ساير داراييهاي ثابت

 

 

 

 

 

 

تملك عوامل طبيعي توليدات كشاورزي ودامي

 

 

 

 

 

 

اكتشافات معدني

 

 

 

 

 

 

نرم افزار رايانه اي

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم :افزايش موجودي انبار

 

 

 

 

 

 

موجودي استراتژيك

 

 

 

 

 

 

ساير اقلام

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم :اقلام گرانبها

 

 

 

 

 

 

فصل ششم :زمين

 

 

 

 

 

 

فصل هفتم :حق الزحمه كاركنان طرح وساير دارائي هاي توليد نشده

 

 

 

 

 

 

حق الزحمه كاركنان طرح

 

 

 

 

 

 

تملك دارائيهاي زير زميني ،منابع زيستي ،ومنابع آب

 

 

 

 

 

 

حق امتياز قراردادهاي قابل انتقال وحقوق انتفاعي

 

 

 

 

 

 

ساير دارائي هاي نامشهود

 

 

 

 

 

 

جمع كل

 

 

 

 

 

 

 

-آخرين برآورد انجام شده از دارائيهاي در جريان تكميل يا ايجاد طبق موافقتنامه وجمع وجوه دريافتي تا پايان سال منتهي به **/12/**13

به تفكيك منابع طرح بشرح زير ميباشد .

                                                                            منابع عمومي (ريال )         ساير منابع (ريال )               جمع (ريال )

اعتبارات مصوب براساس آخرين موافقتنامه طرح تملك دارائي سرمايه اي

 

 

 

وجوه دريافتي تا پايان سال **13

 

 

 

بودجه هزينه آتي

 

 

 

 

2-مباني تهيه صورتهاي مالي طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي

1-2-صورتهاي مالي بك توجه به سرفصلهاي مندرج در دستورالعمل هاي وزارت امور اقتصادي ودارائي واصول متداول حسابداري دولتي حاكم برطرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي تهيه وارائه ميشود .

 

صفحه (5)

 

 

وزارتخانه /سازمان /شركت

طرح تملك دارائي هاي سرمايه اي

يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي

براي سال منتهي به **//** ودوره متمم تا آخر تير ماه سال بعد

 

 

2-2-منابع تامين اعتبار شامل وجوه دريافتي از أداره كل خزانه ودريافتي از محل ساير منابع در دوره دريافت وجوه نقد وتعهدات انجام شده در زمان ايجاد در حسابها منعكس ميگردد.

 

3-2-قيمت تمام شده پروژه هاي احداث شده حسب مورد در حسابهاي دارائي در جريان تكميل يا ايجاد مربوط به پرداختهاي قطعي از محل اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي در سالجاري ودارائي در جريان تكميل يا ايجاد سنواتي مربوط به واريزحسابهاي غير قطعي سنوات گذشته ودارائي در جريان تكميل وايجاد ساير منابع مربوط به پرداختهاي قطعي انجام شده سالجاري وسنواتي ازمحل ساير منابع منظور ميگردد.

 

4-2-گزارش موجودي جنسي وكالا در صورتهاي مالي براساس بهاي تمام شده تاريخي ومصرف آن به روش اولين صادره از اواين وارده تعيين ميگردد.

 

3-دارائي در جريان تكميل يا ايجاد (سالجاري )

مبلغ                      ريال دارائي در جريان تكميل يا ايجاد برحسب فصول سرمايه گذاري وتفكيك منابع بشرح مندرج در زير مي باشد .

 

شماره طبقه بندي وعنوان منابع

فصول سرمايه گذاري

 

فصل 1

فصل 2

فصل 3

فصل 4

فصل 5

فصل 6

فصل 7

جمع

منابع عمومي :

شماره طبقه بندي منابع طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي

 

 

 

شماره طبقه بندي رديف متفرقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساير منابع

 

 

استقزاض

ـ -- -  - - --  - - -- -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساير توضيحات ضروري ارائه ميشود .

صفحه (6)

 

 

طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي

يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي

براي سال منتهي به **/12/**13ودوره متمم تا آخرتير ماه سال بعد

4-دارائي هاي در جريان تكميل يا ايجاد سنواتي

مبلغ - -  - - - - -ريال دارائي در جريان تكميل يا ايجاد سنواتي شامل مانده در ابتداي سالجاري از محل منابع عمومي مبلغ - - -  - - - -   ريال از محل ساير منابع ملبغ  -- - -  - -- -  ريال ومبلغ - - - - --  - -ريال از واريز حسابهاي غير قطعي سنوات گذشته بشرح زير مي باشد :

عنوان منابع

مانده در ابتداي دوره

افزايش از محل

موجودي پايان دوره

 

موجودي جنسي سنواتي

پيش پرداخت سنواتي

پيش پرداخت موجودي جنسي وكالا سنواتي

علي الحساب سنواتي

پيش پرداخت اعتبارات اسنادي سنواتي

عمومي

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال