پیوندها

روکش تراز عمرانی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

تراز گروه حسابها در سال             اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي

رديف دستگاه :                                                    عنوان دستگاه :                                                                                 صفحه 1

كد حساب

عنوان حساب

جمع گردش بدهكار

تا پايان اسفند ماه

جمع گردش بستانكار

تا پايان اسفند ماه

مانده بدهكار تا

پايان اسفند ماه

مانده بستانكار تا

پايان اسفند ماه

100

گروه حساب بودجه اي ودريافت وپرداخت

10001

دستگاه اجرائي

10002

اعتبار مصوب

10003

تخصيص اعتبار

10004

حوالجات به ساير ذيحسابيها

10005

درخواست وجه

10006

تنخواه گردان حسابداري

10007

تنخواه گردان موقت حسابداري

10008

كنترل تخصيص

10009

مطالبات پيمانكار بابت تضمين

10010

تعهدات پرداختني

10011

بانك پرداخت تملك دارائي سرمايه اي

10012

حساب موقت بانكي

10013

تنخواه گردان پرداخت

10014

اسناد وصولي از عامل ذيحساب

10015

پيش پرداخت سالجاري

10016

پيش پرداخت اعتبارات اسنادي سالجاري

10017

پيش پرداخت موجودي جنسي كالا

10018

علي الحساب سالجاري

10019

موجودي جنسي

10020

دارائي در جريان تكميل يا ايجاد

10021

اسناد واخواهي شده

10022

كسري ابوابجمعي

10023

تامين اعتبار

10024

ذخيره تامين اعتبار

10025

كسور وصولي

10026

ماليات وصولي

10027

بيمه وصولي

10028

ساير كسور وصولي

10029

كسور ارسالي

10030

ماليات ارسالي

10031

بيمه ارسالي

10032

ساير كسور ارسالي

10033

در آمد واحدهاي دستگاه

10034

در آمد هاي پيش بيني شده

 

امضاء ذيحساب

 

تراز گروه حسابها در سال             اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي

رديف دستگاه :                                                                     عنوان دستگاه :                                                           صفحه2

كد حساب

عنوان حساب

جمع گردش بدهكار تا پايان اسفند ماه

جمع گردش بستانكار تا پايان اسفند ماه

مانده بدهكار تا پايان اسفندماه

مانده بستانكار تا پايان اسفند ماه

10035

درآمد تحقق يافته

10036

در آمد عمومي وصولي

10037

در آمد عمومي ارسالي

10038

واگذاري دارائيهاي مالي واحدهاي دستگاه

10039

واگذاري داراييهاي مالي پيش بيني شده

10040

واگذاري دارائيهاي مالي تحقق يافته

10041

واگذاري داراييهاي مالي وصولي

10042

واگذاري دارائي هاي مالي  ارسالي

101

گروه حساب اعتبارات ابلاغي

10101

دستگاه اجرايي

10102

اعتبار ابلاغي

10103

دريافتي بابت اعتبارات ابلاغي

10104

كنترل تخصيص اعتبار

10105

تعهدات پرداختني

10106

مطالبات پيمانكار بابت تضمين

10107

بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي

10108

تنخواه گردان پرداخت از محل اعتبارات ابلاغي

10109

موجودي جنسي از محل اعتبارات ابلاغي

101010

پيش پرداخت سالجاري از محل اعتبارات ابلاغي

10111

پيش پرداخت موجودي جنسي وكالااز محل اعتبارات ابلاغي

10112

علي الحساب سالجاري از محل اعتبارات ابلاغي

10113

دارائي در جريان تكميل  اعتبارات ابلاغي

10114

اسناد واخواهي  از محل اعتبارات ابلاغي

10115

كسري ابوابجمعي از محل اعتبارات ابلاغي

10116

تامين اعتبار ابلاغي

10117

ذخيره تامين اعتبار ابلاغي

102

گروه حساب سنواتي

10201

پيش پرداخت سنواتي

10202

علي الحساب سنواتي

10203

موجودي جنسي سنواتي

10204

پيش پرداخت موجودي جنسي وكالا سنواتي

10205

دارائي در جريان تكميل يا ايجاد سنواتي

امضاء ذيحساب

 

تراز گروه حسابها در سال             اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي

رديف دستگاه :                                                        عنوان دستگاه :                                             صفحه 3

كد حساب

عنوان حساب

جمع گردش بدهكار تا پايان اسفند ماه

جمع گردش بستانكار تا پايان اسفند ماه

مانده بدهكار تا پايان اسفند ماه

مانده بستانكار تا پايان اسفند ماه

 

10206

تعهدات پرداختني

 

10207

مطالبات پيمانكار بابت تضمين

 

10208

اسناد هزينه واخواهي

 

10209

كسري ابوابجمعي

 

10210

در يافتي از خزانه در سنوات قبل

 

10211

تامين اعتبار سنواتي

 

10212

ذخيره تامين اعتبار سنواتي

 

103

گروه حساب سنواتي ابلاغي

 

13010

پيش پرداخت سنواتي

 

10302

علي الحساب سنواتي

 

10303

موجودي جنسي سنواتي

 

10304

پيش پرداخت موجودي جنسي وكالا سنواتي

 

10305

دارائي در جريان تكميل يا ايجاد سنواتي

 

10306

تعهدات پرداختني

 

10307

مطالبات پيمانكار بابت تضمين

 

10308

اسناد هزينه واخواهي

 

10309

كسري ابوابجمعي

 

10310

در يافتي از خزانه در سنوات قبل

 

10311

تامين اعتبار سنواتي

 

10312

ذخيره تامين اعتبار سنواتي

 

104

گروه حساب وجوه مصرف نشده سال قبل

 

10401

وجوه مصرف نشده سنوات قبل

 

10402

بانك پرداخت وجوه مصرف نشده سنوات قبل

 

10403

پيش پرداخت از محل وجوه مصرف نشده سنوات قبل

 

10404

علي الحساب از محل وجوه مصرف نشده سنوات قبل

 

10405

پيش پرداخت موجودي جنسي وكالا  از محل وجوه مصرف نشده سنوات قبل

 

10406

موجودي جنسي از محل وجوه مصرف نشده سنوات قبل

 

10407

تامين اعتبار وجوه مصرف نشده سنوات قبل

 

10408

ذخيره تامين اعتبار وجوه مصرف نشده سنوات قبل

 

10409

دارايي در جريان تكميل يا ايجاد  از محل وجوه مصرف نشده سنوات قبل

 

10410

تنخواه گردان پرداخت از محل وجوه مصرف نشده سنوات قبل

 

105

گروه حساب اعتبارات اختصاصي

 

10501

دستگاه اجرائي

 

10502

اعتبار مصوب اختصاصي

 

10503

درخواست وجه

 

امضاء ذيحساب

 

تراز گروه حسابها در سال             اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي

رديف دستگاه :                                                        عنوان دستگاه :                                             صفحه 4

 

كد حساب

عنوان حساب

جمع گردش بدهكار تا پايان اسفند ماه

جمع گردش بستانكار تا پايان اسفند ماه

مانده بدهكار تا پايان اسفند ماه

مانده بستانكار تا پايان اسفند ماه

 

10504

دريافتي از خزانه بابت تملك دارائي سرمايه اي از محل در آمد اختصاصي

 

10505

بانك پرداخت دارائي هاي سرمايه اي

 

10506

تنخواه گردان پرداخت اختصاصي