پیوندها

متون عمومي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران
خط مشی کیفیت اداره کل اموراقتصادی ودارایی مازندران
خط مشی کیفیت اداره کل اموراقتصادی ودارایی مازندران

کد: 01- خ م – 11
شماره بازنگری : 01
 

 

اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان مازندران با جایگاه ویژه ای که درتمرکز وتامین منابع ونظارت مالی درسطح استان دارد به منظور ارتقاء اثربخش خدمات خود با یک تصمیم استراتژیک وجمعی، نظام مدیریت کیفیت براساس استاندارد         ISO 9001-2008 را برگزیده است ودرراستای بکارگیری موثر این نظام، ارتقاء و بهبود مستمر آن برنامه های زیر را که چارچوبی‌ را برای‌ تعیین‌ و بازنگری‌ اهداف‌ کیفیت‌ فراهم‌ می‌آورد را مدنظر قرارداده است :
 
1.       فراهم نمودن موجبات حسن جریان امور مالی و محاسباتی دستگاههای اجرایی
2.        حصول اطمینان از تهیه و تنظیم و ارایه صحیح و به روز صورتهای مالی اساسی دستگاه های اجرایی
3.        آموزش و ارتقاء سطح علمی و به روز سازی دانش ذیحسابان ، کارکنان و کارشناسان حسابرس در حوزه سازمان و استان
4.        شناسائی پتانسیلها و توانمندیهای استان در جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی در استان بر اساس چشم انداز بیست ساله کشور
5.        تسهیل در تصمیم گیریهای اقتصادی استان از طریق الویت بندی در طرحهای اقتصادی و مطالعاتی و پ‍ژوهشی منطقه ای در بخشهای مختلف اقتصادی
6.        برنامه ریزی جهت اجرای برنامه تحول در نظام اداری بمنظور تسهیل وتسریع در پاسخگوئی وارایه خدمات به ذینفعان
7.        برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح رفاه و ارائه خدمات پرسنلی و مالی و نظارت بر انجام کلیه امور خدماتی
 
لذا در راستای تحقق اهداف فوق تعهد می نمایم در چارچوب قوانین جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و الزامات استاندارد ISO 9001-2008حرکت نموده و نظام بهبود مستمر را در تمام امور جاری اداره کل رعایت نمایم و اجرای  دقیق  و کامل مفاد آن را توسط تمام کارکنان سازمان  از طریق مشارکت و همدلی انتظار دارم . همچنین به منظور سازگاری با روند حرکتی سازمان و ذینفعان ، خط مشی کیفیت مورد بازنگری قرارگرفته و به روز می‌شود. 
موسی  قاسم پیشه
نماینده وزیر ومدیرکل امور اقتصادی و دارائی مازندران
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^