پیوندها

سئوالات سهام عدالت
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران
سوالات متداول در خصوص توزيع سهام عدالت

سوال(1) آن دسته از افراد واجد شرايط كه به هر دليلي در مدت زمان تعيين شده مراحل قبل موفق به ثبت نام نشده اند ، چگونه مي توانند سهام عدالت دريافت نمايند؟

زمان تحويل و اعاده فرم هاي جمع آوري اطلاعات اوليه مراحل قبل به پايان رسيده و درحال حاضر اقدامي ميسور
نمي باشد. با توجه به محدوديت هاي قانوني اين دبيرخانه (هم ازنظر زمان و هم از نظر تعداد واگذاري) درصورت ابلاغ تصميم جديد مراتب به نحو مقتضي اطلاع رساني خواهد گرديد
.

سوال(2) آيا فرزنداني كه تازه متولد مي شوند از سهام عدالت برخوردار مي گردند؟

ملاك واگذاري سهام عدالت ، زمان تكميل فرم اطلاعات اوليه خانوار بوده و صرفاً به افرادي سهام عدالت تعلق مي گيرد كه در آن هنگام وجود داشته باشند. بنابراين براي فرزندان تازه متولد شده و يا ازدواج هاي تازه صورت گرفته امكان واگذاري سهام وجود ندارد.

سوال(3) براي دريافت سهام عدالت ثبت نام كرده ايم ولي چرا براي برخي افراد خانواده دعوتنامه صادر نگرديده است؟

اطلاعات درج شده در فرم جمع آوري اطلاعات اوليه خانوار پس از وصول به دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت پالايش و پردازش شده و صرفاً براي افراد تحت تكفل سرپرست خانوار و كساني كه اطلاعات آنان در فرم جمع آوري اوليه اطلاعات صحيح بوده و به تأييد سازمان ثبت احوال رسيده باشد، دعوتنامه صادر مي شود و ساير افراد غير مشمول شناخته مي شوند. در هر صورت پيگيري وضعيت سهام عدالت تنها از طريق شماره ملي امكان پذير است و افرادي كه
 مي خواهند وضعيت سهام عدالت خود يا اعضاي تحت تكفل خود را پيگيري كنند مي توانند با در دست داشتن شماره ملي مربوطه به شركتهاي تعاوني عدالت شهرستان  خود مراجعه و پاسخ لازم را دريافت نمايند
.

سوال(4) آيا پس از ثبت نام در شركت هاي تعاوني شهرستان مربوطه امكان حذف يكي از اعضاي خانوار وجود دارد؟ خير . پس از ثبت نام در شركت هاي مذكور امكان تغيير در اطلاعات خانوار وجود ندارد.

سوال(5) من در گذشته اقدام به ثبت نام سهام عدالت كردم ولي به دليل گذشت زمان اطلاعي از وضعيت سهامداري خود ندارم. چگونه مي توانم از وضعيت سهام خودم مطمئن شوم؟

با مراجعه به شركت تعاوني عدالت شهرستان و ارائه اصل كارت ملي مي توانيد از وضعيت سهامداري خود و اعضاي تحت تكفل خود مطلع شويد.

سوال(6) تا كنون به چه افرادي سود سهام عدالت پرداخته شده است؟

تاكنون سود عملكرد سال1385 سهام عدالت به مشمولان مرحله اول (مددجويان كميته امداد، بهزيستي و رزمندگان فاقد شغل) و سود عملكرد سال1386 آن به مشمولان مراحل اول، دوم(روستائيان و عشاير كشور) و بخشي از مرحله سوم (شاغلين و بازنشستگان آموزش و پرورش و بازنشستگان كشوري،لشكري و تأمين اجتماعي) پرداخت شده است.

 سوال(7) سود سهام افراد باقيمانده كي پرداخت مي گردد؟

با توجه به دستورالعملهاي صادره سود حاصل از سهام شركتهاي در اختيار شركت سرمايه گذاري عدالت استانها جهت بازپرداخت اصل قيمت سهام ذخيره مي گردد و تا زمان باز پرداخت اصل مبلغ سهام سودي به مشمولين پرداخت نخواهد شد. لذا پس از بازپرداخت اصل مبلغ سهام از منبع سود دريافتي فرد مختار خواهد بود سهام خود را بفروشد و يا با نگهداري سهام از آن به بعد از سود آن منتفع شود.

سوال(8) با توجه به اينكه تعدادي از روستائيان سود سهام خود به مبلغ 800 هزار ريال براي هر سهم را دريافت نموده ام ولي اينجانب و خانواده ام كه در مرحله روستايي و توسط دهياري جهت دريافت سهام اقدام نموده ايم سودي دريافت نكرده ايم. علت آن چيست؟ مشمولان روستائي و عشاير در دو مرحله شناسايي شدند:

ü      روستائيان فاقد شغل و كم درآمد(مرحله اول) كه در سال 1386 شناسايي شدند و يكبار سود دريافت نمودند.

ü      ساير روستائيان و عشاير(تكميلي مرحله اول) كه در سال 1387 شناسايي آنها آغاز گرديد و تاكنون سودي از طرف دبيرخانه مركزي براي اين گروه تخصيص نيافته است.

لذا در  صورتيكه كه شما در گروه دوم و مرحله تكميلي روستائيان و عشاير شناسايي شده باشد سودي از سوي دبيرخانه مركزي براي شما منظور نگرديده است.

سوال(9) برگه سهام عدالت اينجانب مفقود گرديده / به سرقت رفته است. آيا امكان چاپ مجدد آن وجود دارد؟ بلي. با مراجعه به شركت تعاوني عدالت شهرستان خود و ارائه شناسنامه و كارت ملي خود مي توانيد درخواست نمائيد برگه سهامداري شما و اعضاي تحت تكفلتان مجدد صادر گردد.

سوال(10) يكي از اعضاي خانواده اينجانب پس از اينكه مشمول دريافت سهام عدالت گرديده است فوت نموده است تكليف سهام ايشان چه مي شود؟

با توجه به اينكه سهام عدالت پس از تخصيص به فرد بازپس گرفته نمي شود. لذا پس از فوت فرد، سهام عدالت مانند ساير مايملكشان بايد انحصار وراثت گردد.

سوال(11) فردي به تازگي ازدواج نموده است چگونه مي تواند سهام خود را از خانواده جدا نمايد؟

با توجه به اينكه سهام به صورت انفرادي صادر گرديده است و برخورداري از مزاياي سهام عدالت با ارائه اصل برگه سهام عدالت و مشخصات شناسنامه اي فرد امكان پذير است نياز به اقدام خاصي نيست و كافي است برگه سهام عدالت خود را از خانواده گرفته و نزد خود نگه داريد و مزاياي آن را دريافت نمائيد.

سوال(12) اينجانب شاغل و بازنشسته نيروهاي مسلح كشور(نيروي انتظامي/سپاه/ارتش)مي باشم. براي تعدادي از همكاران اينجانب سود واريز گرديده است و ليكن من تاكنون سودي دريافت نكردم. علت آن چيست؟

باتوجه به اينكه ملاك پرداخت سود به مشمولين، زمان ثبت نام آنان است لذا پرداخت نشدن سود مي تواند به علت تاخير در مراجعه به تعاوني عدالت به منظور ثبت نام باشد. با عنايت به اينكه سود شاغلين و بازنشستگان توسط دبيرخانه مركزي به ستادكل نيروهاي مسلح واگذار شد و پرداخت سود از طريق ستاد ياد شده و اعمال آن در فيش حقوقي كاركنان و بازنشستگان صورت گرفت اطلاعي از سود پرداختي در اختيار دبيرخانه استاني قرار ندارد و مرجع پاسخگويي شاغلان گروه مذكور يگان خدمتي و بازنشستگان، كانون بازنشستگان نيروهاي مسلح مي باشد.

سوال(13) مرجع آزاد سازي  سهام چه ارگاني مي باشد؟

آزاد سازي سهام شركتهاي سرمايه پذير و اجازه معامله سهام آنها بر اساس تصميم كارگروه ويژه و مطابق دستورالعمل ماده (100) قانون برنامه پنجم توسعه، توسط سازمان خصوصي سازي صورت مي گيرد.

سوال(14) بدهي قطعي هر مشمول سهام عدالت بر چگونه مشخص مي شود؟

A-(B+C) = بدهي هر مشمول

A: مبلغ سهام واگذار شده به هر مشمول

B: تخفيف سهام واگذارشده به هر مشمول دهك اول و دوم متناسب با اقساط پرداخت شده آنان به خزانه.

C: اقساط پرداخت شده هر مشمول به خزانه.

سوال(15) درصورت آزاد سازي سهام مشمولين، خريد و فروش سهام از چه مجرايي صورت مي گيرد؟

 (متولي خريد و فروش سهام چه اداره اي مي باشد؟)

فرابورس موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا با استقرار شركتهاي كارگزاري عضو فرابورس در محل شركت هاي تعاوني شهرستاني، امكان معامله سهام آزاد شده مشمولين از اين طريق فراهم شود. لذا مبادلات سهم از طريق شركتهاي كارگزاري مستقر در تعاوني هاي شهرستاني صورت مي گيرد.

سوال(16) چرا فرآيند توزيع سهام عدالت طولاني شده است؟

تمامي شركتهاي موجود در سبد سهام عدالت، طبق قانون اجراي سياسنهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، آماده سازي، ارزيابي، قيمت گذاري شده است كه هريك از اين مراحل، فرايندي زمان بر مي باشد. همچنين پذيرش و عرضه شركتها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، افشاء اطلاعات شركتهاي مورد واگذاري، انتشار اميدنامه، درج نماد و غيره نيز فرآيندي طولاني و زمانبر مي باشد.

سوال (17) ارزش برگه هاي دست مردم در حال حاضر چه ميزان است؟

از آنجا كه بخش زيادي از شركتهاي تخصيص داده شده به شركتهاي سرمايه گذاري استاني در بازار سهام در حال داد و ستد مي باشد و با توجه به رشد شاخص بازار سهام، ارزش برگه هاي در دست مشمولين نيز افزايش يافته است. قيمت روز برگه هاي در اختيار مشمولين در زمان كشف قيمت سهام شركتهاي سرمايه گذاري استاني در بازار اوراق بهادار مشخص مي شود و مشمولين مي توانند اقدام به فروش بخش آزاد شده نمايند.

سوال (18) آيا سهام تخصيص داده شده به استانها قابل دسترسي مي باشد؟

از شركتهاي تخصيص داده شده به سبد سهام عدالت در حال حاضر 33 شركت در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران پذيرفته شده و در حال معامله مي باشند. در بخش سهامداري هر شركت كه به آساني با مراجعه به سايت بورس تهران و فرابورس ايران قابل دسترس است، مي توان نام شركت سرمايه گذاري استانها را جستجو نمود. يادآور مي شود كه مشمولين هر استان سهامدار شركتهاي سرمايه گذاري استان مربوط به خود مي باشد.

سوال(19) چرا دريافت سود سهام عدالت متوقف شده است؟

قبل از ابلاغ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، با تصويب ستاد مركزي توزيع سهام عدالت، سود سالهاي 1385 و 1386 بين مشمولان مراحل اول تا سوم طرح واگذاري پرداخت گرديد. پس از تصويب و ابلاغ قانون مذكور و به استناد ماده 6 آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت، مي بايست مطالبات دولت بابت اقساط سهام از محل سود سالانه شركتها واريز و تسويه شود و همچنين باستناد تبصره يك ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سر رسيد شده ممنوع است. با توجه به عدم پوشش اقساط با سودهاي دريافتي از شركتها، پرداخت سود از سال 1387 تاكنون ممكن نشده است. بديهي است كه باستناد ماده مذكور، در صورتي كه سودپرداختي شركتهاي سرمايه پذير، اقساط سهام واگذار شده را پوشش دهد، با قيمانده بين مشمولين توزيع مي گردد.

 

 

 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^